Nhóm sản phẩm

Thiết bị đo môi trường

Thủy hải văn, thiết bị đo lưu lượng, thiết bị đo sâu hồi âm, thiết bị đo mực nước

  • THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG FP111
    THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG FP111
  • LƯU TỐC KẾ LS78
    LƯU TỐC KẾ LS78
  • LƯU TỐC KẾ LS68
    LƯU TỐC KẾ LS68
  • BỘ HIỂN THỊ XHW-1
    BỘ HIỂN THỊ XHW-1
  • THIẾT BỊ ĐO VẬN TỐC DÒNG CHẢY
    THIẾT BỊ ĐO VẬN TỐC DÒNG CHẢY
  • Bộ hiển thị số liệu lưu lượng dòng ch...
    Bộ hiển thị số liệu lưu lượng dòng ch...
  • MÁY ĐO LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY LS25-1A
    MÁY ĐO LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY LS25-1A
  • THIẾT BỊ ĐO MỰC NƯỚC SIÊU ÂM
    THIẾT BỊ ĐO MỰC NƯỚC SIÊU ÂM
  • MÁY ĐO MỰC NƯỚC STEVEN
    MÁY ĐO MỰC NƯỚC STEVEN