Nhóm sản phẩm

Đồng

 • Tấm đồng đỏ 1 ly
  Tấm đồng đỏ 1 ly
 • Tấm đồng vàng dày 8 ly
  Tấm đồng vàng dày 8 ly
 • Đồng tấm dạng cuộn
  Đồng tấm dạng cuộn
 • Tấm đồng tiếp địa
  Tấm đồng tiếp địa
 • Bánh đồng đỏ hàn lăn
  Bánh đồng đỏ hàn lăn
 • Tấm đồng điện cực
  Tấm đồng điện cực
 • Đồng tấm loại mỏng
  Đồng tấm loại mỏng
 • Cây đồng đỏ
  Cây đồng đỏ
 • Đồng cây hợp kim
  Đồng cây hợp kim
 • Cuộn dây đồng
  Cuộn dây đồng
 • Đồng thanh cái
  Đồng thanh cái
 • Thanh đồng thau
  Thanh đồng thau
 • Nhôm tấm dầy 16mm
  Nhôm tấm dầy 16mm
 • Nhôm cây phi 20
  Nhôm cây phi 20
 • Đồng cây phi 10
  Đồng cây phi 10
 • Đồng cây phi 12
  Đồng cây phi 12
 • Đồng cây phi 14
  Đồng cây phi 14
 • Đồng cây phi 16
  Đồng cây phi 16
 • Đồng cây phi 18
  Đồng cây phi 18
 • Đồng cây phi 20
  Đồng cây phi 20
 • Đồng cây phi 55
  Đồng cây phi 55
 • Dây đồng phi 8
  Dây đồng phi 8
 • Dây đồng phi 6
  Dây đồng phi 6
 • Dây đồng phi 4
  Dây đồng phi 4
 • Dây đồng phi 3
  Dây đồng phi 3
 • Ống đồng điều hòa phi 10 dạng cuộn
  Ống đồng điều hòa phi 10 dạng cuộn
 • Ống đồng đỏ phi 19
  Ống đồng đỏ phi 19
 • Ống đồng đỏ phi 22
  Ống đồng đỏ phi 22
 • Nhôm cuộn phi 3
  Nhôm cuộn phi 3
 • Nhôm cuộn phi 4
  Nhôm cuộn phi 4
 • Nhôm cuộn phi 6
  Nhôm cuộn phi 6
 • Nhôm cuộn phi 8
  Nhôm cuộn phi 8
 • Ống đồng đỏ phi 25
  Ống đồng đỏ phi 25
 • Ống đồng đỏ phi 16
  Ống đồng đỏ phi 16
 • Ống nhôm phi 22
  Ống nhôm phi 22
 • Ống nhôm phi 25
  Ống nhôm phi 25
 • Ống nhôm phi 30
  Ống nhôm phi 30
 • Nhôm cây phi 12
  Nhôm cây phi 12
 • Nhôm cây phi 16
  Nhôm cây phi 16
 • Nhôm cây phi 22
  Nhôm cây phi 22
 • Nhôm cây phi 25
  Nhôm cây phi 25
 • Nhôm cây phi 45
  Nhôm cây phi 45
 • Ống nhôm phi 14
  Ống nhôm phi 14
 • Ống nhôm phi 16
  Ống nhôm phi 16
 • Ống nhôm phi 12
  Ống nhôm phi 12
 • Ống nhôm phi 10
  Ống nhôm phi 10
 • Ống nhôm phi 8
  Ống nhôm phi 8
 • Nhôm tấm chống trượt 2 ly
  Nhôm tấm chống trượt 2 ly
 • Thanh đồng lục giác
  Thanh đồng lục giác
 • Thanh đồng vuông
  Thanh đồng vuông
 • Nhôm cuộn lá mỏng 0.2 ly
  Nhôm cuộn lá mỏng 0.2 ly
 • Đồng đỏ cuộn
  Đồng đỏ cuộn
 • Thiếc thỏi
  Thiếc thỏi
 • Kẽm thỏi 99.99%
  Kẽm thỏi 99.99%
 • Chì thỏi
  Chì thỏi
 • Niken thỏi
  Niken thỏi
 • Magie thỏi
  Magie thỏi
 • Băng đồng dày 3 ly
  Băng đồng dày 3 ly
 • Đồng cuộn dày 0.3 ly
  Đồng cuộn dày 0.3 ly
 • Đồng cây D25
  Đồng cây D25
 • Thiếc thanh
  Thiếc thanh
 • Dây đồng phi 2
  Dây đồng phi 2
 • Dây đồng phi 1
  Dây đồng phi 1
 • Ống đồng đỏ phi 12
  Ống đồng đỏ phi 12
 • Ống đồng đỏ phi 28
  Ống đồng đỏ phi 28
 • Ống đồng đỏ phi 32
  Ống đồng đỏ phi 32
 • Ống đồng đỏ phi 35
  Ống đồng đỏ phi 35
 • Ống đồng đỏ phi 38
  Ống đồng đỏ phi 38
 • Ống đồng đỏ phi 41
  Ống đồng đỏ phi 41
 • Ống đồng đỏ phi 54
  Ống đồng đỏ phi 54
 • Ống đồng đỏ phi 67
  Ống đồng đỏ phi 67
 • Ống đồng đỏ phi 76
  Ống đồng đỏ phi 76
 • Nhôm cây phi 10
  Nhôm cây phi 10
 • Dây đồng phi 5
  Dây đồng phi 5
 • Ống đồng vàng phi 184
  Ống đồng vàng phi 184
 • Ống đồng vàng phi 150
  Ống đồng vàng phi 150
 • Ống đồng vàng phi 139
  Ống đồng vàng phi 139
 • Ống đồng vàng phi 130
  Ống đồng vàng phi 130
 • Ống đồng vàng phi 127
  Ống đồng vàng phi 127
 • Ống đồng vàng phi 101
  Ống đồng vàng phi 101
 • Ống đồng vàng phi 99
  Ống đồng vàng phi 99
 • Nhôm tấm lá mỏng 0.8 ly
  Nhôm tấm lá mỏng 0.8 ly
 • Đồng đỏ lá 0.2 ly
  Đồng đỏ lá 0.2 ly
 • Đồng vàng lá 0.2 ly
  Đồng vàng lá 0.2 ly
 • Đồng đỏ lá 0.3 ly
  Đồng đỏ lá 0.3 ly
 • Đồng vàng lá 0.3 ly
  Đồng vàng lá 0.3 ly
 • Đồng đỏ lá 0.4 ly
  Đồng đỏ lá 0.4 ly
 • Đồng vàng lá 0.4 ly
  Đồng vàng lá 0.4 ly
 • Đồng đỏ lá 0.5 ly
  Đồng đỏ lá 0.5 ly
 • Đồng vàng lá 0.5 ly
  Đồng vàng lá 0.5 ly
 • Đồng đỏ lá 0.6 ly
  Đồng đỏ lá 0.6 ly
 • Đồng vàng lá 0.6 ly
  Đồng vàng lá 0.6 ly
 • Đồng đỏ lá 0.7 ly
  Đồng đỏ lá 0.7 ly
 • Đồng vàng lá 0.7 ly
  Đồng vàng lá 0.7 ly
 • Đồng đỏ lá 0.8 ly
  Đồng đỏ lá 0.8 ly
 • Đồng vàng lá 0.8 ly
  Đồng vàng lá 0.8 ly
 • Kẽm thỏi 99.995%
  Kẽm thỏi 99.995%
 • Kẽm hợp kim số 3
  Kẽm hợp kim số 3
 • Đồng đỏ điện cực phi 180
  Đồng đỏ điện cực phi 180
 • Thiếc thỏi 99.95%
  Thiếc thỏi 99.95%