Nhóm sản phẩm

Đồng

 • Tấm đồng đỏ 1 ly
  Tấm đồng đỏ 1 ly
 • Tấm đồng vàng dày 8 ly
  Tấm đồng vàng dày 8 ly
 • Đồng tấm dạng cuộn
  Đồng tấm dạng cuộn
 • Tấm đồng tiếp địa
  Tấm đồng tiếp địa
 • Bánh đồng đỏ hàn lăn
  Bánh đồng đỏ hàn lăn
 • Tấm đồng điện cực
  Tấm đồng điện cực
 • Đồng tấm loại mỏng
  Đồng tấm loại mỏng
 • Cây đồng đỏ
  Cây đồng đỏ
 • Đồng vàng cây
  Đồng vàng cây
 • Cuộn dây đồng
  Cuộn dây đồng
 • Thanh đồng dẹt
  Thanh đồng dẹt
 • Thanh đồng thau
  Thanh đồng thau
 • Nhôm tấm dầy 16mm
  Nhôm tấm dầy 16mm
 • Đồng cây D10
  Đồng cây D10
 • Đồng cây D12
  Đồng cây D12
 • Đồng cây D14
  Đồng cây D14
 • Đồng cây D16
  Đồng cây D16
 • Đồng cây D18
  Đồng cây D18
 • Đồng cây D20
  Đồng cây D20
 • Đồng cây phi 55
  Đồng cây phi 55
 • Dây đồng D8
  Dây đồng D8
 • Dây đồng D6
  Dây đồng D6
 • Dây đồng D4
  Dây đồng D4
 • Dây đồng D3
  Dây đồng D3
 • Ống đồng điều hòa phi 10 dạng cuộn
  Ống đồng điều hòa phi 10 dạng cuộn
 • Ống đồng D19
  Ống đồng D19
 • Ống đồng D22
  Ống đồng D22
 • Nhôm cuộn D4
  Nhôm cuộn D4
 • Ống đồng D25
  Ống đồng D25
 • Ống đồng D16
  Ống đồng D16
 • Ống nhôm D22
  Ống nhôm D22
 • Ống nhôm D25
  Ống nhôm D25
 • Ống nhôm D30
  Ống nhôm D30
 • Nhôm cây D25
  Nhôm cây D25
 • Nhôm cây D45
  Nhôm cây D45
 • Ống nhôm D15
  Ống nhôm D15
 • Ống nhôm D16
  Ống nhôm D16
 • Ống nhôm D12
  Ống nhôm D12
 • Ống nhôm D10
  Ống nhôm D10
 • Ống nhôm D8
  Ống nhôm D8
 • Nhôm tấm chống trượt 2 ly
  Nhôm tấm chống trượt 2 ly
 • Thanh đồng lục giác
  Thanh đồng lục giác
 • Thanh đồng vuông
  Thanh đồng vuông
 • Nhôm dày 0.2 ly
  Nhôm dày 0.2 ly
 • Đồng đỏ cuộn
  Đồng đỏ cuộn
 • Thiếc thỏi
  Thiếc thỏi
 • Kẽm thỏi
  Kẽm thỏi
 • Chì thỏi
  Chì thỏi
 • Niken thỏi
  Niken thỏi
 • Magie thỏi
  Magie thỏi
 • Băng đồng dày 3 ly
  Băng đồng dày 3 ly
 • Đồng cuộn dày 0.3 ly
  Đồng cuộn dày 0.3 ly
 • Đồng cây D25
  Đồng cây D25
 • Thiếc thanh
  Thiếc thanh
 • Dây đồng D2
  Dây đồng D2
 • Dây đồng D1
  Dây đồng D1
 • Ống đồng D12
  Ống đồng D12
 • Ống đồng D28
  Ống đồng D28
 • Ống đồng D32
  Ống đồng D32
 • Ống đồng D35
  Ống đồng D35
 • Ống đồng D38
  Ống đồng D38
 • Ống đồng D41
  Ống đồng D41
 • Ống đồng D54
  Ống đồng D54
 • Ống đồng D67
  Ống đồng D67
 • Ống đồng D76
  Ống đồng D76
 • Nhôm cây D10
  Nhôm cây D10
 • Dây đồng D5
  Dây đồng D5
 • Ống đồng D184
  Ống đồng D184
 • Ống đồng D150
  Ống đồng D150
 • Ống đồng D139
  Ống đồng D139
 • Ống đồng D130
  Ống đồng D130
 • Ống đồng D127
  Ống đồng D127
 • Ống đồng vàng D101
  Ống đồng vàng D101
 • Ống đồng vàng D99
  Ống đồng vàng D99
 • Nhôm dày 0.8 ly
  Nhôm dày 0.8 ly
 • Đồng đỏ lá 0.2 ly
  Đồng đỏ lá 0.2 ly
 • Đồng vàng lá 0.2 ly
  Đồng vàng lá 0.2 ly
 • Đồng đỏ lá 0.3 ly
  Đồng đỏ lá 0.3 ly
 • Đồng vàng lá 0.3 ly
  Đồng vàng lá 0.3 ly
 • Đồng đỏ lá 0.4 ly
  Đồng đỏ lá 0.4 ly
 • Đồng vàng lá 0.4 ly
  Đồng vàng lá 0.4 ly
 • Đồng đỏ lá 0.5 ly
  Đồng đỏ lá 0.5 ly
 • Đồng vàng lá 0.5 ly
  Đồng vàng lá 0.5 ly
 • Đồng đỏ lá 0.6 ly
  Đồng đỏ lá 0.6 ly
 • Đồng vàng lá 0.6 ly
  Đồng vàng lá 0.6 ly
 • Đồng đỏ lá 0.7 ly
  Đồng đỏ lá 0.7 ly
 • Đồng vàng lá 0.7 ly
  Đồng vàng lá 0.7 ly
 • Đồng đỏ lá 0.8 ly
  Đồng đỏ lá 0.8 ly
 • Đồng vàng lá 0.8 ly
  Đồng vàng lá 0.8 ly
 • Kẽm thỏi 99.995%
  Kẽm thỏi 99.995%
 • Kẽm thỏi 99.95%
  Kẽm thỏi 99.95%
 • Đồng cây đỏ điện cực phi 180
  Đồng cây đỏ điện cực phi 180
 • Thiếc thỏi 99.95%
  Thiếc thỏi 99.95%
 • Bismut thỏi
  Bismut thỏi
 • Antimon thỏi
  Antimon thỏi
 • Titan thỏi
  Titan thỏi
 • Ống nhôm D20
  Ống nhôm D20
 • Ống nhôm D38
  Ống nhôm D38
 • Ống nhôm D40
  Ống nhôm D40
 • Ống nhôm D50
  Ống nhôm D50